ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 320
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ 100% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
จ้างีรื้อถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมขนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบางเลน (ปฏิทิน) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาทำทางไม้ลงเรือชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผุ้ป่วยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
ซื้อโต๊ะยาวอเนกประสงค์สำหรับใช้ในศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2564
ซื้อโต๊ะข้างเตียงสำหรับผู้ป่วย (ชั้นพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2564
จ้างจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ครุภัณฑ์ที่ 632-52-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2564
จ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดลอกทางน้ำสาธารณประโยชน์ จำนวน 36 สาย โดยวิธีคัดเลือก31 ตุลาคม 2564
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน (หลังเก่า)31 ตุลาคม 2564