หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและดูแลรักษาโปรแกรมระบบบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564
จ้างจัดหาพื้นที่จัดเก็บและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับบริหารจัดการข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564
ซื้อทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
จ้างติดตั้งระบบประปาภายนอกที่เข้าสู่อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
ซื้อน้ำตาลทราย, น้ำมัน, น้ำปลา, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564