ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 17 results.
ประกาศ เรื่องผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)
รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562
รายงานการกับกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562