แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 26 results.
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
รายงานสรุปผลศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางเลน
รายงานการเข้ารับฝึกอบรม
การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางเลน
คู่มือแบบประเมิณผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563