แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 10 results.
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558-2562
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบางเลน.pdf
แผนพัฒนาบุคลากร (ปี 61-63).pdf
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560.pdf
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560.
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561.p
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560.pdf
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.pdf
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562.pdf
แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร.pdf
แผนการจัดองค์ความรู้ Knowledge Management เทศบาลตำบลบางเลน.pdf
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลบางเลน