แบบ บก.01 จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินเท้ายกระดับเลียบคลองยายส้มฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01)

จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินเท้ายกระดับเลียบคลองยายส้มฯ

(ตามรายละเอียดแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง