แบบ บก.01 จ้างก่อสร้างศาลสักการะบูชาสำหรับเทศบาลตำบลบางเลน(หลังใหม่)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01)

จ้างก่อสร้างศาลสักการะบูชาสำหรับเทศบาลตำบลบางเลน(หลังใหม่)

(ตามรายละเอียดแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง