แบบบก.03 โครงการจ้างออกแบบศาลสักการะบูชา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ (แบบ บก.03)

โครงการจ้างออกแบบศาลสักการะบูชาสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน (หลังใหม่)

(ตามรายละเอียดแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง