คำถาม :

ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลบางเลน ควรปรับปรุงการบริการด้านใด

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้านข้อมูลข่าวสารที่บริการประชาชน
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ส่งคำตอบของคุณ