แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563 (จัดซื้อถังรองรับขยะ)

ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

(จัดซื้อถังรองรับขยะ) 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง