ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อถังรองรับขยะ)

ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน เรื่องการยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

(จัดซื้อถังรองรับขยะ) 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง