แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง