แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562 (เพิ่มเติมครั้งที่2)

ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง