กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน