กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วิภารัตน์ ใจเสงี่ยม