รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนพ.ค-ก.ย.63)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนพ.ค.-ก.ย.63)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง