เชิญเสนอราคาโครงการจ้างออกแบบศาลสักการะบูชา

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

หนังสือเทศบาลตำบลบางเลน ที่ นบ.53202/505 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง